معرفی کتاب توانا بود هر که دانا بود اثر سیروس شایق
در نقش روزافزون طبقه متوسط در ایران از دهه ۱۲90 تا دهه ۱۳۴۰ تردیدی نیست و با این همه تکوین این طبقه نه محتوم بود و نه سرنوشته.
عوامل متعددی را باید مد نظر قرار داد تا بتوان هم روایت کاملی از فراز این گروه در این دوره به‌دست داد و هم فرود وی در ادوار بعدی. تغییر شرایط بین‌المللی ایران و تغییر سلطنت در آغاز قرن چهاردهم نخبگان علمی کشور را به مقام کارگزار اصلی تولید اجتماعی و فرهنگی حکومت جدید تبدیل کرد. نخبگانی که تغییر شرایط اسفناک کشور را منوط به انجام اصلاحاتی می‌دانستند که علم مدرن کلید گشودن باب آن بود. از این رو، علم هم ابزاری راهبردی شد در شکل‌دهی به جامعه مدرن ایرانی و هم عنصری مهم در گفتمان در حال تکوین ملی‌گرایی.
مدعای کتاب حاضر آن است که شکل‌گیری و تأثیرگذاری طبقه متوسط، مدیون موفقیتی است که این گروه اجتماعی در هدایت این هر دو کارکرد برای علم به‌دست آورد و همزمان موفقیتش در گرد آوردن سرمایه‌‌ای اقتصادی که با تکمیل سرمایه فرهنگی‌اش، موجبات استقلالش را از دولت فراهم آورد و...
کتاب توانا بود هر که دانا بود
کتاب توانا بود هر که دانا بود


سیروس (کوروش) شایق (متولد: 15 سپتامبر 1972) دانشیار تاریخ خاورمیانه مدرن در دانشگاه پرینستون است. اولین کتاب او با عنوان "چه کسی دانا است، قوی است: علم، طبقه و شکل گیری جامعه مدرن ایران"، 1900-1950، کاربردهای ایرانیان مدرن از انواع علوم زیست پزشکی را بررسی کرد.