«نخستین بهار» مانند انبوهی از دیگر کتاب‌های سیره، بازتاب برداشت‌های شخصیِ نویسنده از دوران حیات پیامبر تا فتح مکه است که آن را اوج پیروزی آن حضرت در یک روند بیست‌ و یک ساله و مهم‌ترین شاهد بر درستیِ سیاست‌های راهبردی پیامبر می‌داند. وضّاح خَنفَر دانش‌آموختۀ رشتۀ روابط بین‌الملل و از مدیران سابق شبکه خبری الجزیره، در این کتاب با استفاده از منابع تاریخ اسلام و پاره‌ای از مآخذ بیزانسی و حمیری و حبشی، برخی از رخدادهای عصر پیامبر را به هم پیوند داده و کوشیده است تا با رشته‌ای استوار، همۀ آنها را برای نیل به یک هدف بزرگ سیاسی، یعنی فتح مکه، ارزیابی کند. خوانش سیاسی و استراتژیک وی از سیرۀ نبوی در این کتاب، برخاسته از نگاه ویژۀ او به حیات پیامبر اکرم است و تحت تأثیر جریان‌های بهار عربی، «نخستین بهار» نام گرفته و می‌خواهد نشان می‌دهد که این خیزش‌ها و جنبش‌ها، با حوادث و رخدادهای دوران زندگی پیامبر اسلام و موضع‌گیری‌های راهبردی وی قابل مقایسه نیست.