معرفی کتاب فقیه و سلطان اثر وجیه کوثرانی

در بحبوحه رقابت جهانی از دهه‌ها پیش بین دو جریان مدرنتیه و پسامدرنیته شروع شده و تا هم‌اکنون ادامه دارد پرسش اساسی این بوه است. دین در حوزه‌ی عمومی چه قدرت جایگاه و کارکردی دارد؟ کتاب حاضر جستاری است در باب گونه‌شناسی رابطه‌ی دین و سیاست که به بازخوانی دو تجربه‌ی طولانی در تاریخ اسلام (عثمانی و صفویه -قاجاریه) می‌پردازد تجربه‌هایی که عناصر فرهنگی و قومی فارسی، ترکی و عربی در آن همپوشانی داشته‌اند. نویسنده به دنبال یافتن راهکار نظری یا فقهی درباب دین و سیاست نیست بلکه تمام تلاش‌اش بر این است که تا تاریخی بودن اندیشه‌ها و مفاهیم و نیز گونه‌های قدرت، اقتدارگرایی و بسترهای اجتماعی آن را بر پایه روش‌شناسی تاریخی-انتقادی بررسی کند.