این کتاب به بررسی و تحلیل جماعت اخوان‏‌المسلمین می‌پردازد. هرچند استناد به میراث گذشته مخرج مشترک همه‌ی جنبش‌های اسلامی‌ است -به‌ویژه که در عمده‌ی دیدگاه‌ها، اشتراک نظر وجود دارد- اما هدف از این کتاب، آشنایی علاقه‌مندان با اندیشه‌های اثرگذاری‌ست که چه ‏بسا نتوانسته‌اند به‌درستی بازنگری شوند، و با دست‌آوردهای عصر جدید هم‌سو گردند. عصری که به بازبینیِ دیدگاه‌های گذشته و اصلاح میراث قدیم نیاز دارد و ضروری‌ست درموردشان بازاندیشی شود. 
امروزه و در سایه‌ی تحولات گسترده‌، اهمیت این بازنگری در کهکشان اندیشه‌ها و فراوانیِ دیدگاه‌های ضعیف به‌خوبی دیده می‌شود. افکار تشکیلاتیِ کنونی از بسیاری نظرها به بازنگری جدی نیاز دارد، تا توده‌های مردم بتواند از توانمندی تشکل‌ها بهره ببرند، تا به جای آن‌که بخشی از سازوکار ناتوان و آسیب‌پذیر باشند، به ابزار پیشرفت و توسعه تبدیل شوند. هرچه این تشکل‌ها از دیدگاه «تسلط بر جامعه»‏ بیش‌تر فاصله بگیرند و منابع فکری خود را به «توانمندسازی جامعه» اختصاص دهند، فرآیند انتقال به عصر جدید آسان‌تر و عملی‌تر خواهد شد.