در بخش ابتدایی این نشست، فرزاد یوسفی مسؤول اداره‌ی دانشجویی مرکز جماعت به ارایه یک بحث کارگاهی و مشارکتی تحت عنوان «رسالت دانشجو در دوران جدید» پرداخت. در مقدمه بحث، وی به شرح ویژگی‌های «انسان معاصر» پرداخت و بیان داشت که هم‌عصر بودن به معنای معاصر بودن نیست؛ وی در ادامه افزود: «انسان معاصر کسی است که از روزمرگی فاصله می‌گیرد و از یک‌دست شدن گریزان است. اهل تفکر، تبادل فکری و پرسش‌گری است. از عادت کردن به یک وضعیت خاص یا تکراری پرهیز می‌کند. متفاوت است و علاوه بر رشد خود به ارتقای دیگران می‌کند. توجه فرد معاصر به جای نهاد، به جنبش و روند معطوف است. به دنبال یادگیری‌زدایی و بروزرسانی آموخته‌های خود است». 

بعد از این گفت‌وگوی مشارکتی، یوسفی در بخش دوم بیانات خود به طرح پرسش‌های پیرامون فعالیت‌های دانشجویی، فرهنگی و اجتماعی پرداخت. حاضران در نشست بصورت گروهی به بارش فکری و تبادل نظر پیرامون این پرسش‌ها پرداختند و ماحصل ایده‌ها و نکات خود را در قالب سه استراتژی کاهش «چه کارهایی کاهش یابد یا حذف شود؟»، سازش «چه کارهای ادامه یابد و حفظ شود؟» و جهش «چه کارهای نو و جدیدی انجام شود؟» ارایه دادند. این بخش از نشست، با ارایه گزارش عملکرد فعالیت‌های دانشجویی توسط مسؤولان شعب به پایان رسید.

در بخش دوم نشست، صلاح قاسمیانی کارشناسی ارشد علوم سیاسی و حقوق و از پیشکسوتان جماعت به ارایه‌ی مباحثی پیرامون «فهم درست از امر سیاست» پرداخت. وی ابتدا برداشت‌ها و نظرات افراد حاضر در نشست را پیرامون موضوع سیاست دریافت کرد؛ سپس، سیاست را از نظر لغوی به معنای اهل کردن و تربیت اسب چموش وحشی دانست و در ادامه بیانات خود افزود: «افراد جامعه بصورت مستقل و آزاد به‌دنبال نفع خصوصی هستند اما نفع عمومی مستلزم وجود نهاد و دستگاهی است که آن را به‌درستی محقق کند. به همین دلیل به وجود دولت، در همه مکاتب فکر سیاسی به‌عنوان یک ضرورت نگریسته شده است. در این بین، مقصود علم سیاست این است که خود این نهاد دچار فساد و تباهی نگردد و راهکار آن برای این مقصود، تقسیم و تفکیک تئوریک و عملی قدرت بین نهادهای و ارگان‌های مختلف است. به همین دلیل، علم سیاست شریف‌ترین علم است». وی در بخشی از بیانات خود اظهار داشت که سیاست اخلاقی قابل تعریف است و نمونه‌هایی از آن را بیان نمود. وی در این زمینه افزود: «ما در سیاست باید به‌دنبال فضیلت باشیم نه تباهی». در ادامه، افراد پرسش‌ها و نظرات خود را پیرامون موضوع بیان کردند.

در بخش پایانی نشست، مسؤولان و فعالان دانشجویی مختلف به ارایه نکات، پیشنهادات و برنامه‌هایی پیرامون فعالیت‌های دانشجویی پرداختند.