برای دستیابی به احکام، گاه دلیل صریحی وجود ندارد؛ ولی نبود دلیل بر نبود حکم دلالت نمی‌کند، بلکه گاه حکم را با توجه به مجموعه احکام و دستگاه تشریع و رویه قانونگذار می‌توان به دست آورد؛ منطق شارع یا مذاق شریعت یا نفَس شرع يکي از راههای دستيابی به احکام و فهم متون است که به صورت صریح در ادله وجود ندارد و عبارت است از رویکردهای قانونگذار اسلامی در تشریع قوانین و احکام دینی که بدون فهم این رویکردها با مشکلاتی در گفتمان و عملکرد دینی روبرو خواهیم شد.

اختلاف فتاوای فقهی در مسأله‌ی واحد تفاسیر متعدد و متفاوت از آیات قرآن، وجود نگرش‌های متعدد در حرکت‌های اسلامی برداش‌تهای گوناگون و گاه ضد و نقیض از یک آیه و حدیث و نیز طرح بسیاری از شبهات در متون دینی (قرآن و سنت) ناشی از عدم درک منطق شارع در تشریع احکام است.

این کتاب ضمن پرداختن به منطق متون دینی، مستند به این رویکرد به برخی از شبهات در خصوص احکام اسلامی پاسخ داده است.

همچنین این کتاب ضمن بیان علت اختلاف فهم در متون دینی قواعدی را در اختیار مخاطبان قرار می‌دهد که برای فهم متون دینی بسیار مهم و ضروری است.

 این کتاب برای عالمان دینی، دعوتگران، علاقمندان حوزه مطالعات اسلامی به شدت ضروری است.