نویسنده در معرفی کتاب آورده است: 

«پیام انبیا و رسولان - صلوات الله علیهم- برای دستیابی به دو امر اساسی آمده است: اعتراف آگاهانه و آزادانه به وجود و یگانگی خداوند و رهایی انسان از هر گونه بردگی و بندگی. استبداد و رهایی او از هر قید و قیدی به جز تحدید التزام به اصول ایمان و نظام عمومی انسانی و اخلاق و ارزشها و حفظ کرامت او و خود انسان و تضمین تعامل او در جامعه مبتنی بر تعاون برابری و عدالت.

آزادی عقیده و بیان اولین آزمایشی است كه خالق سبحان به وسیله آن مخلوق عاقل و مختار را در انجام تعهدات خود بر اساس بزرگترین نعمتی كه او را از سایر مخلوقات متمایز می كند، یعنی اختیار می آزمایند. قدمت کلمه و نظر و بیان آنها به قدمت انسانیت است، کلام چراغی بود برای وجدان بشریت، انقلابی در عالم بیان و اظهار نظر و دانش، جهشی کیفی در نردبان تمدن و گامی عظیم برای حفظ میراث در کتیبه‌ها، حکاکی‌ها و ضبط‌های روی دیوار غارها، گذرگاه‌ها و ورقه‌های استخوان، چوب، سنگ و چرم.

آزادی عقیده و بیان یکی از مهم‌ترین آزادی‌های تضمین شده توسط قوانین الهی قبل از نظام‌ها و قانون‌گذاری‌های مدرن بشری به‌شمار می‌رود و به‌عنوان ستون فقرات دیگر آزادی‌ها عمل می‌کند و انسان از طریق آن احساسات، عقاید، عقاید و تلاش‌های خود را بیان می‌کند و به وسیله آن حقیقت را در امور دین و دنیا بیان می كند و شریعت اسلام آزادی را جشن می گرفت و به آن منزلتی عظیم می‌بخشید و آن را یكی از اهداف شرع، علاوه بر پنج كلی لازم قرار می داد.»