زنان در عرصه دعوت

من قرآن را در تو دیدم

زن مسلمانی به دیدار زن همسایه‌اش که غیر مسلمان و بیمار بود رفت.

او را در حالی که روی رختخوابش خوابیده بود، دید.

ام حرام دختر ملحان انصاری

« آرزو می کند در غزوه ‌ای دریایی شهید شود » رمیصاء، ام حرام دختر ملحان نجاری انصاری، یکی از بزرگ زنان مسلمانی بود که رسول خدا عنایت ویژه ‌ای نسبت به او مبذول می داشت، به طوری  که هر وقت عزم  قبا می نمود در مسیر خود از او نیز، دیدن می فرمود.

 ام حرام خواهری داشت موسوم  به ام سلیم  که درواقع مادر انس بن مالک، خادم رسول گرامی اسلام بود.

چگونه نماز را برای فرزندانمان دوست داشتنی نماییم؟/بخش پنجم

ترجمه: 
مسلم خدری

از جمله مواردی که  به کودک کمک می‌کند تا بر انجام نماز پایبند باشد، به شرح زیر است:

1- لازم است که کودک به طور مداوم، حساسیت پدر و مادر را نسبت به نماز ببیند؛ مثلا اگر فرزند قبل از خواندن نماز عشاء اجازه‌ی خوابیدن بگیرد، پدر بدون تردید بگوید:

چگونه نماز را برای فرزندانمان دوست داشتنی نماییم؟/بخش چهارم

ترجمه: 
مسلم خدری

در اﯾﻦ دوران ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از اﺣﮑﺎم ﺳﺎده ی طهارت ﻣﺜﻞ ﭘﺮھﯿﺰ از ﻧﺠﺎﺳﺖ، آداب دﺳﺖ ﺷﻮﯾﯽ، ﻧﻈﺎﻓﺖ ﺑﺪن و ﻟﺒﺎس و ﻧﯿﺰ راﺑﻄﻪ ی ﻧﻤﺎز ﺑﺎ طهارت ﺑﻪ او آﻣﻮﺧﺘﻪ ﺷﻮد.همچنین ﺿﺮوری اﺳﺖ ﮐﻪ آداب وﺿﻮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻠﯽ ﺑﻪ ﺑﻪ ًﮐﻮدک آﻣﻮزش داده ﺷﻮد، همانطورﮐﻪ اﺻﺤﺎب ﺑﺰرﮔﻮار وﺿﻮ را ﻋﻤﻼ ﮐﻮدﮐﺎن ﺧﻮد ﻣﯽآﻣﻮﺧﺘﻨﺪ.

ﺳﻮم: ﭘﺎﯾﺎن دوران ﮐﻮدﮐﯽ ( ﻫﻔﺖ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺗﺎ ده ﺳﺎﻟﮕﯽ)

راستی چرا؟

داشتم قرآن رو تلاوت می‌کردم در ابتدای سوره یوسف به واقعیت خیلی ملموس جامعه مسلمان خودمون برخوردم که از اون لحظه تا حالا فکرم رو خیلی به خودش مشغول کرده

چگونه نماز را برای فرزندانمان دوست داشتنی نماییم؟/بخش سوم

ترجمه: 
مسلم خدری
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮐﻮدﮐﺎﻧﻤﺎن را ﺑﻪ ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪن ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﻨﯿﻢ؟
 اﺑﺘﺪا ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدر [ ﯾﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﮐﻮدﮐﯽ را ﺑﺮ عهده دارد] ﯾﮏ روش روﺷﻦ، ﻣﺸﺨﺺ و ﺛﺎﺑﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ،

چگونه نماز را برای فرزندانمان دوست داشتنی نماییم؟/بخش دوم

ترجمه: 
مسلم خدری
ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ از ﺗﺸﻮﯾﻖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ ﻧﻪ از ﺗﻬﺪﯾﺪ؟ 
ُ ﴿ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ:" ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۖ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۖ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ[ نحل/125]:

خواهر دعوتگرم/بخش شانزدهم

زمانی که دوستت و همسرت و... از مشکلات زندگی با تو صحبت می‌کنند با آنها برخوردی حکیمانه و منطقی داشته باش و مسائل و مشکلات را بزرگ جلوه نده و در آن مبالغه نکن زیرا در غیر این صورت باعث افسردگی و اندوه شدید او می‌شوی.

چگونه نماز را برای فرزندانمان دوست داشتنی نماییم؟

ترجمه: 
مسلم خدری
عنوان کتاب: چگونه نماز را برای فرزندانمان دوست داشتنی نماییم؟
فرزندان ما جگرگوشه‌ھای ما ھستند که بر روی زمین زندگی می‌‌‌‌‌‌کنند ، گرچه براساس فطرت دیده به جھان گشوده‌اند، اما طبق فرموده‌ی َ پیغمبر( صل الله علیه و سلم): این پدر و مادر اویند که او ُ و آن را یھودی و نصرانی و مجوسی می‌‌‌‌‌‌کنند ».

بانویی که برای قومش معنای آزادی شد

امروز بهتر است قدری به دانسته‌هایمان بیفزاییم و با زنی آشنا شویم که تا ابد تاج مادر بودن برای مؤمنان را بر سرش خواهد داشت؛ بانویی که برای قومش معنای آزادی شد.

همزمانی محتوا