راهکارهاي ایجاد انگیزه در کودکان براي حضور در کلاس‌های تربیتی/بخش دوم

راهکارهاي ایجاد انگیزه در کودکان براي حضور در کلاس‌های تربیتی/بخش دوم
 تاثیر مربیان و مدیران در ایجاد انگیزش
مدیریت کلاس:
الگوي گروهی و مشارکتی، هردانش آموزي می‌کوشد بر اساس معیار‌های الگوي گروه، خود را به سطح قابل قبولی برساند با مشارکت یکدیگر و تقسیم کار براي رسیدن به اهداف و برنامه بکوشد. 
شکوفایی خلاقیت در کلاس:
معلم باید محیطی پرنشاط، نوآوري و تلاش دانش آموزان حتی اگرکم هم باشد. بازگو و تشویق کند. تاروحیه خودباوري و احساس توانمندي در آنان رشد کند. 
ویژگی مدیریت اثربخش:
معلم خوب باید هر دانش آموز را به عنوان یک شخصیت منحصر به فرد بپذیرد و در پرورش انعطاف پذیر باشد. 
پیشگیري از اختلال
معلم نباید بدون برنامه و طرح درس وارد کلاس شود. راهبرد‌هایی بر فعال و پویا کردن کلاس. معلمان ضمن شناخت فرایند یادگیري لازم است با کارهاي گروهی، دانش آموزان را در فرایند پژوهش و آموختن شرکت دهند. 
شیوه برخورد معلم با دانش آموز مشکل دار
برخورد باید با برنامه ریزي و تامل و تدبر صورت گیرد. احترام دانش آموز حفظ شود. 
تاثیرگروه درآموزش و فعالیت‌های گروهی
مناسب‌ترین شیوه تغییر و نگرش در ارزش‌ها و مسائل اخلاقی و تربیتی، استفاده از دانش آموزان بردباروخوش اخلاق درگروه‌هاست. 
فضاي معنوي مدرسه مطلوب باید رفتاري بزرگوارانه، محترمانه و مودبانه و آزاد منشانه داشت تا دانش آموزبراي رسیدن به اهداف معنوي تلاش نموده و با برنامه‌های مطلوب که متاثر از نیازها و احساس‌ها است. وجدان کاري بالاي مربی شور و انگیزه قلبی، دلسوزي پرهیز از سرزنش مداوم و ایجاد سکوت و فرصت تصمیم گیري. 
ارزش یابی تحصیلی
براي آگاهی دانش آموزو والدین از پیشرفت تحصیلی وعملکرد درسی، معلم در پایان هرترم گزارش توصیفی و کتبی تهیه می‌کند پیشنهاد براي اصلاح و بهبود وضعیت درسی و اخلاقی. هر گزارش توصیفی که به منزل فرستاده می‌شود سه شاخصه مهم: امیدبخشی، اظهار واقعیت (قوت و ضعف) و بیان راه حل را در برداشته باشد، تا براي دانش آموز مفید و براي والدین راه گشاه باشد. 
نقش اولیاء
مطالعه تربیتی نشان داده که سرزنش و خرده گیري دائمی، پرخاش، انتقادشدید میان والدین اثرات سوئی بر روي کودکان به جاي می‌گذارد. و موجب آسیب وارد آمدن بر رفتار فرزندان در نظم و انضباط پذیري آنان خواهد بود. دعاي خاشعانه والدین در حق فرزندان
" رب اجعلْنی مقیم الصلاَةِ ومن ذُریتی ربنَا وتَقَبلْ دعاء "
ادامه دارد

مطالب جدید

چرا من؟ سرویس سلامت (1399/03/20)
خدایا ما فقیریم اندیشه (1399/02/20)
ای خدای مهربان دل نوشته (1399/02/11)
سلام ای رمضان دل نوشته (1399/02/04)
آسمان روحم بارانی است دل نوشته (1399/02/03)
من قرآن را در تو دیدم زنان در عرصه دعوت (1399/02/02)
استقبال از رمضان اندیشه (1399/02/02)