من فرزند نیکوکاری هستم چون...

گردآورنده: 
مبینا جنگجو
من فرزند نیکوکاری هستم چون...

۱. در همه کارهای خوب از پدر و مادرم اطاعت می کنم و آنها را اذیت نمی کنم.

۲. در سجده هایم برای پدر و مادرم دعا می کنم.{پروردگارا: به پدر و مادرم فردوس اعلی عطا فرما}.

۳. در کارهای داخل و خارج منزل به آنها کمک می کنم.

۴. اتاقم را هر روز تمیز می کنم.

۵. با پدر و مادرم با ادب و احترام صحبت می کنم.

۶. هنگام راه رفتن جلو تر از آنها راه نمی روم.

۷. به آنها حتی «اُف» هم نمی گویم. (اف یعنی گفتن کلماتی که نشان بده از دست آنها خسته ای و حوصله ای آنها را نداری).

۸. به نشانه احترام، پیشانی و دستشان را می بوسم.

این چنین پروردگارم مرا دوست دارد و دعایم را قبول می کند.

مطالب جدید

زندگی به چه معناست؟ دنیای کودکان (1398/06/14)
تاب‌آوری سرویس سلامت (1398/06/03)
همبستگی اندیشه (1398/05/18)
تلخ و گس خانواده‌ی سعادتمند (1398/05/18)
زني را می شناسم من خانواده‌ی سعادتمند (1398/05/13)