من فرزند نیکوکاری هستم چون...

گردآورنده: 
مبینا جنگجو
من فرزند نیکوکاری هستم چون...

۱. در همه کارهای خوب از پدر و مادرم اطاعت می کنم و آنها را اذیت نمی کنم.

۲. در سجده هایم برای پدر و مادرم دعا می کنم.{پروردگارا: به پدر و مادرم فردوس اعلی عطا فرما}.

۳. در کارهای داخل و خارج منزل به آنها کمک می کنم.

۴. اتاقم را هر روز تمیز می کنم.

۵. با پدر و مادرم با ادب و احترام صحبت می کنم.

۶. هنگام راه رفتن جلو تر از آنها راه نمی روم.

۷. به آنها حتی «اُف» هم نمی گویم. (اف یعنی گفتن کلماتی که نشان بده از دست آنها خسته ای و حوصله ای آنها را نداری).

۸. به نشانه احترام، پیشانی و دستشان را می بوسم.

این چنین پروردگارم مرا دوست دارد و دعایم را قبول می کند.

مطالب جدید

چرا من؟ سرویس سلامت (1399/03/20)
خدایا ما فقیریم اندیشه (1399/02/20)
ای خدای مهربان دل نوشته (1399/02/11)
سلام ای رمضان دل نوشته (1399/02/04)
آسمان روحم بارانی است دل نوشته (1399/02/03)
من قرآن را در تو دیدم زنان در عرصه دعوت (1399/02/02)
استقبال از رمضان اندیشه (1399/02/02)