آنچه به آن ایمان داشته، بر زبان آورده و بدان فرا می خوانیم