تا آمدی اندر برم، شد کفر و ایمان چاکرم * ای دیدن تو دین من، وی روی تو ایمان من