نامه ای به پیامبرمهربان ودل سوزمان حضرت محمد صلی الله علیه وسلم