دیدار دبیرکل جماعت دعوت و اصلاح با اعضا و هواداران در استان کردستان