حضور دبیرکل جماعت و هیأت همراه در مجلس ترحیم عدنان بابایی