گفت‌وگوی مجازی مسؤول روابط عمومی جماعت با اعضای دفتر سردشت