جلسه‌ی بررسی مبانی فکری جماعت برای اعضای جدید شعبه‌ی تهران برگزار شد