مسئول هیئت اجرایی جماعت: فعّالیّت مدارس علوم دینی جنوب را باید ارج نهاد