در نشست مجازی با جمعی از اعضای جماعت: دغدغه‌های نسل جوان را باید شناخت