عضو پیشین شورای رهبری جمعیت اصلاح افغانستان ترور شد