خداوند اشک‌های بندگان خود را نگه می‌دارد- پاره‌ی دوّم و پایانی