نسبت دیگرگزینی با تربیت اخلاقی بر اساس آرای جان وایت