با حضور جمعی از اصحاب رسانه: روز خبرنگار در استان سیستان و بلوچستان گرامی داشتە شد