به یاد شهدای محیط زیست اورامان برنامه پاکسازی کوهستان در پاوه انجام شد