لقمان ستوده عضو شورای مرکزی جماعت: معامله‌ی قرن، زخم اساسی در پیکر شرق است