پناهندگان روهنیگیا خواستار اجرای عدالت در مسأله‌ی نسل‌کشی شدند