دوره‌ی تربیت مربّی مربّیان تربیتی اعضای جماعت استان اردبیل برگزار شد