تشریح اهداف نخستین همایش دگرپذیری و رواداری در مهاباد