واکاوی خاطرات تلخ بمباران شیمیایی سردشت و نقصان فرهنگ فرصت همدلی