مسؤول روابط عمومی جماعت به پرسش‌های مطرح درباب جماعت پاسخ داد