اولین محفل ایمانی بانوان عضو جماعت شهر شیراز، در سال ۹۸ برگزار شد