دیدار هیأتی از جماعت دعوت و اصلاح با معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده