نشست عمومی جماعت دعوت و اصلاح شهر کرمانشاه برگزار شد