زندگانی پیامبر رحمت و مهربانی- پاره‌ی پنجم(حیله و نیرنگ مکّیان)