اتحادیه‌ی جهانی علمای مسلمان اعدام ناحق جوانان در مصر را محکوم کرد