توضیحاتی درباب «ما ملکت ایمانکم، ایمانهم، ایمانهن و یمینک»