مقاومت همه جانبه در برابر کودتا پیروزی ارزش‌ها و وفاداری به شهدا