مروری گذرا بر میراث فکری طه جابر علوانی و بازسازی امّت با قرآن