همایش تربیت مقاصدی با حضور جمعی از مربّیان جماعت در سقز برگزار شد