انتخابات در راه است، لطفاً شهر و آب و آدمیّت‌ را گِل نکنیم!