همایش اعضاء و هواداران جماعت شهرهای شمال سیستان و بلوچستان برگزار شد