دبیرکل جماعت: ما در تعامل با حاکمیّت رفتاری حکیمانه داشته‌ایم