همایش نکوداشت دکتر محمود ابراهیمی در دانشگاه کردستان برگزار شد