آیا خواندن نماز تراویح به تنهایی صحیح است چون مسجد اهل‌سنت در شهر ما بسیار دور است؟