کلیپ «تاریخچه‌ی مختصر مساجد اهل سنت در تهران» منتشر شد