فیلمهای کارتونی و تأثیرشان بر باورهای کودکان- پاره‌ی نخست