استاد ویسی در خطبه‌ی نماز جمعه‌‌: دعا کنیم هیچگاه‌ فاجعه‌ی بمباران شیمیایی سردشت تكرار نشود