شخصي منزلی یا زمین خویش را به رهن می‌گذارد, برای مرتهن جایز است که از آن زمین و منزل استفاده نماید یاخیر؟