حکم کوتاه کردن موهای سینه برای مردان بوسیله ماشین چیست؟ آیا حرام است؟ بنده شافعی هستم.