منظور از این سخن خلیفه دوم: «این بدعت چه بدعت خوبی است» در رابطه با نماز تروایح چیست؟